Tunnikava III kooliaste

Õpetaja tunnikava

Tund: 1tund (45 minutit).
Pealkiri:
Akrobaatika
Aine: Kehaline kasvatus
Alateema: Liikumisvormid mattidel , ratas kõrvale õpetamine,
                   liikumismäng
Klass/vanus:
7. klass tütarlapsed / III  kooliaste
Tase: Tavaklass
Autor:
Ülle Tammela, Türi Gümnaasium


Tunni eesmärgid:
• Õppida ratas kõrvale  sooritamist
• Arendada painduvust, osavust, koordinatsiooni ja jõudu
• Emotsionaalsete harjutustega mattidel luua hea töömeeleolu
• Õppida mõisted -  ratas kõrvale, spagaat, toengrõhtpõlvitus,
• Korraharjumuste süvendamine ja kinnistamine


Õpilaste eelteadmised:
Õpilased on eelmises klassis käsitlenud teemat akrobaatika.
Lühikirjeldus: Tund toimub aulas. Õpetajal on arvuti ja projektor. Õpetaja demonstreerib esitlust „Terminoloogia sõnas ja pildis“ seejärel sooritavad õpilased erinevaid liikumisvorme  mattidel. Järgneb ratas kõrvale õppimine koos juurdeviivate harjutustega. Tunni lõpus mäng „Arbuuside laadimine“ ja  terminoloogia kordamiseks  mäng „Samm ette või taha“.

Eelnevalt vajalikud tegevused:
Ette valmistada esitlus „Akrobaatika terminoloogia sõnas ja pildis“, meeldetuletuseks vaadata videot „Akrobaatilise suunitlusega liikumisvormid“ .Paljundada töölehed .Muusika valida.
Tunniks vajalikud töövahendid ja riistvara:
• Õpetaja arvuti, projektor
• Matid, topispallid
• Kasutatav tarkvara: MS PowerPoint
• Magnetofon


Tunni käik:
 Rivi- ja korraharjutused-  ümberpööre sammuliikumiselt.
• Akrobaatilised liikumisvormid muusikaga.Õpilane mõtleb ise juurde liikumisvorme
• Õpetaja demonstreerib esitlust „Akrobaatika terminoloogia sõnas ja pildis“ ja lisab vastavad kommentaarid. Eriti pöörab tähelepanu nendele asenditele, mille terminoloogia tuleb meelde jätta.
• Ratas kõrvale  õppimine koos juurdeviivate-  ja ettevalmistavate harjutustega.
• Võistlusmäng  „Arbuuside laadimine“
• Mäng“ Samm ette , samm taha“.
• Kodus  täita tööleht kas elektrooniliselt või paberil „Täida lüngad“


Õpitulemused:
Õpilane oskab täita rivi- ja korraharjutusi tunni organisatsioonilise külje tagamiseks. Oskab valida  lihtsamaid akrobaatilisi harjutusi ja iseseisvalt neid sooritada muusika saatel. Abistada ja julgestada kaaslast harjutuste sooritamisel ja oskab nimetada terminoloogiliselt õigesti õpitud asendeid – ratas kõrvale, spagaat, toengrõhtpõlvitus.


Hindamine:
Õpetaja annab suulise hinnangu ning õpilased saavad töölehtede abiga ka ise oma teadmistele hinnangu anda.