Akrobaatika on kunstilise isetegevuse žanr, millest esteetilise naudingu kõrval on suur tähtsus noorte igakülgsel füüsilisel arendamisel.

Akrobaatika hõlmab
* keerulisi tasakaaluharjutusi
* väledust ja
* koordinatsiooniAkrobaatika koduleheküljel olev materjal on abiks  I, II ja III kooliastme akrobaatika  tunni ettevalmistamisel ja läbiviimisel .

Koduleheküljel on  kolm tunnikonspekti koos metoodiliste materjalidega, näitlike vahenditega ja õpilastele mõeldud töölehtedega. Õpilaste töölehed on kasutatavad nii  veebipõhiselt kui ka paberkandjal.

Akrobaatiliste mõistete paremaks õpetamiseks on slaidiprogramm, mida saad vajadusel kasutada teema sissejuhatuseks või kordamiseks. Salidiprogrammis esitatud pildid aitavad õpilasel paremini mõista harjutuse õiget sooritust ja  meelde jätta  harjutuse nime.

Esitlust „Paarisharjutused„ ja videot „Akrobaatilise suunitlusega liikumisvormid“ võiks kasutada tunni näitlikustamisvahendina, mille järgi õpilased sooritavad harjutusi (kasutada tunnis harjutuste soorituse demonstreerimisel). 

Töölehed on õpilasele enesekontrolli harjutusteks. Veebipõhiselt töölehtede täitmiseks  peaks õpilastele esmalt selgitada töövõtteid, õpetada selgeks käsud ning tegevused erinevate ülesannete täitmisel (liikumine ühelt ülesandelt teisele, lahenduse kontrollimine, abi saamise võimalus jne.).


IKT vahendite kasutamine tunnis võimaldab oluliselt mitmekesistada
tavapäraseid tunde ja pakkuda  uusi õpetamise ja õppimise meetodeid.

Materjalide autor (tunnikonspektid, õpilaste töölehed, fotod, esitlused, video)
Ülle Tammela
Oma oskusi demonstreerivad 2c klassi õpilased
Türi Gümnaasium