Tunnikava II kooliaste

Õpetaja tunnikava

Tund: 1tund (45 minutit).
Pealkiri: Akrobaatika
Aine:
Kehaline kasvatus
Alateema: Paarisharjutused, kätelseisu õpetamine , liikumismäng
Klass/vanus:
4. klass / II kooliaste
Tase:
Tavaklass
Autor:
Ülle Tammela, Türi Gümnaasium


Tunni eesmärgid:
• Õppida kätelseisu sooritamist abistamisega
• Arendada painduvust, osavust, koordinatsiooni ja jõudu
• Paarisharjutustega õpetada kaaslasega arvestamist
• Õppida mõisted -  tiritamm, turiseis, rõhtseis
• Korraharjumuste süvenemine


Õpilaste eelteadmised:

Õpilased on eelmises klassis käsitlenud teemat akrobaatika.


Lühikirjeldus:
Tund toimub aulas. Õpetajal on arvuti ja projektor. Õpetaja demonstreerib esitlust „Terminoloogia sõnas ja pildis“ slaidi nr.3,4 ja 7. Seejärel sooritavad õpilased paariharjutusi  mattidel. Järgneb kätelseisu õppimine koos juurdeviivate harjutustega. Tunni lõpus mäng „Krokodillide võidujooks“  ja „Arbuuside laadimine“


Eelnevalt vajalikud tegevused:
Ette valmistada esitlus „Akrobaatika terminoloogia sõnas ja pildis“ ja „Paarisharjutused“.Paljundada töölehed. Korrata kätelseisu õpetamise metoodikat ja vaadata üle liikumismängud.Otsida välja sobiv muusika erinevateks kõnniharjutusteks.


Tunniks vajalikud töövahendid ja riistvara:
• Õpetaja arvuti, projektor
• Matid, topispallid
• Kasutatav tarkvara: MS PowerPoint
• Magnetofon


Tunni käik:

• Rivi- ja korraharjutused-  tervitamine, liikumise alustamine ja lõpetamine
• Erinevad kõnnivormid kindla rütmi ja muusika järgi
• Üldarendavad harjutused võimlemiskeppidega
• Õpetaja demonstreerib esitlust „Akrobaatika terminoloogia sõnas ja pildis“ ja lisab vastavad kommentaarid. Eriti pöörab tähelepanu nendele asenditele, mille terminoloogia tuleb meelde jätta.
• Paarisharjutused slaidi esitluse järgi
• Kätelseisu õppimine õppimine koos juurdeviivate-  ja ettevalmistavate harjutustega.
• Mäng „Krokodillide võidujooks“
• Võistlusmäng“ Arbuuside laadimine“.
• Kodus  täita tööleht kas elektrooniliselt või paberil „Täida lüngad“


Õpitulemused:
Õpilane oskab täita rivi- ja korraharjutusi tunni organisatsioonilise külje tagamiseks. Oskab sooritada lihtsamaid kõnnivorme erineva rütmi järgi. Õppis mängima kahte liikumismängu ja oskab nimetada terminoloogiliselt õigesti õpitud asendeid – tiritamm, turiseis, rõhtseis.Suudab kaaslase abiga sooritada kätelseisu.
Hindamine:
Õpetaja annab suulise hinnangu ning õpilased saavad töölehtede abiga ka ise oma teadmistele hinnangu anda.