Tunnikava I kooliastmele

Õpetaja tunnikava

Tund: 1tund (45 minutit)
Pealkiri: Akrobaatika
Aine:
 Kehaline kasvatus
Alateema
: Liikumisvormid mattidel, tirel ette õpetamine, liikumismäng
Klass/vanus:
2. klass / I kooliaste
Tase:
Tavaklass
Autor:
Ülle Tammela, Türi Gümnaasium

Tunni eesmärgid:
• Õppida tirel ette sooritamist
• Arendada painduvust, osavust, koordinatsiooni ja jõudu
• Emotsionaalsete harjutustega mattidel luua hea töömeeleolu
• Õppida mõisted -  tirel ette, kägar ja poolspagaat
• Korraharjumuste süvenemine

Õpilaste eelteadmised:
Õpilased on eelmises klassis käsitlenud teemat akrobaatika.

Lühikirjeldus: Tund toimub aulas. Õpetajal on arvuti ja projektor. Õpetaja demonstreerib esitlust „Terminoloogia sõnas ja pildis“ seejärel sooritavad õpilased erinevaid liikumisvorme  mattidel. Järgneb tirel ette õppimine koos juurdeviivate harjutustega. Tunni lõpus mäng „Saareke“ terminoloogia kordamiseks ja „Arbuuside laadimine“.

Eelnevalt vajalikud tegevused:
Ette valmistada esitlus „Akrobaatika terminoloogia sõnas ja pildis“, meeldetuletuseks vaadata videot „Akrobaatilise suunitlusega liikumisvormid“. Paljundada töölehed.

Tunniks vajalikud töövahendid ja riistvara:
 Õpetaja arvuti, projektor
• Matid, topispallid
• Kasutatav tarkvara: MS Power Point

Tunni käik:
• Rivi- ja korraharjutused - pöörded paigal, tervitamine.
• Õpetaja demonstreerib esitlust „Akrobaatika terminoloogia sõnas ja pildis“ ja lisab vastavad kommentaarid. Eriti pöörab tähelepanu nendele asenditele, mille terminoloogia tuleb meelde jätta.
• Tirel ette õppimine koos juurdeviivate -  ja ettevalmistavate harjutustega.
• Mäng „Saareke“- kordame veelkord õpitud mõisted.
• Võistlusmäng“ Arbuuside laadimine“.
• 
Kodus täita tööleht  „Loe kuulutust ja lahenda ristsõna“, kas elektrooniliselt või paberil.

Õpitulemused:
Õpilane oskab täita rivi - ja korraharjutusi tunni organisatsioonilise külje tagamiseks.
Oskab sooritada lihtsamaid akrobaatilisi harjutusi. 
Oskab nimetada terminoloogiliselt õigesti õpitud asendeid – poolspagaat, tirel ette ja kägar.
Õppis mängima kahte liikumismängu.


Hindamine:
Õpetaja annab suulise hinnangu ning õpilased saavad töölehtede abiga ka ise oma teadmistele hinnangu anda.